ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Gyógyító iskola


Letöltés

Isten gyógyszerei - Gyógyító IgékPéld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Az eredeti héberben az egészség szó orvosságot is jelentett, tehát mondhatjuk úgy is, Isten szava, beszéde, vagyis az Igéje gyógyszer a testünknek. De hol kell lenni az Igének? Belül a szívünkben, a szellemünkben, mert onnét indul ki, és jön valóságba az élet és az egészség is. Tehát be kell oda juttatni, majd szükség esetén hitben használni. A bejuttatáshoz el kell mélyedni az Igén, forgatni, ízlelgetni az elménkben, a szánkban, a szívünkben, időt tölteni vele, mondogatni, hagyni, hogy átjárjon, átitasson, lejusson a szellemünkbe. Nem egyszeri elolvasásra és megértésre van szükség, hanem részünkké kell tenni őket. Ezt ráadásul nem lehet akkor elkezdeni, amikor már baj van, hanem előre be kell építeni azokat. Az Igének élnie kell bennünk. Majd szükség esetén az élő Igét kell a szánkba venni, hitben kimondani és előszólítani a gyógyulást.
Az alábbiakban kiválogattunk jó pár Igét, speciálisan azokat, amik a gyógyulással kapcsolatosak, de a többi Ige is növeli a hitet, tehát jó, ha nem csak ezeken elmélkedünk.

Az Ószövetségben is sok gyógyulással kapcsolatos Ige van, de némelyik még csak ígéretként jelenik meg, vagy valamilyen feltétellel. Jézus is még csak ebben az időszakban kezdte el tevékenységét, a törvény, és az ígéretek korszakában. Mi viszont már egy új korszakban, a kegyelem időszakában élünk, egy jobb szövetség részesei lettünk (Zsid.7.22), mert Jézus Krisztusban minden ígéret igenné és ámenné lett, vagyis beteljesedett. (2.Kor.1.20) Tehát minden Igét múlt időbe tehetünk, vagy mondhatjuk mindegyikre, hogy beteljesedett.

Zsolt. 107.20: Kibocsátotta az Ő Igéjét, és meggyógyította őket, és megmenté őket a pusztulástól.
Zsolt. 138.2: Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a Te Igédet.
Ján. 6.63: A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.
5 Móz. 30.14: Sőt felette közel van hozzád ez Ige: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
Ésa. 55.10-11: Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.
Jer. 1.12: És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.
Ésa. 53.4-5: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.
Mát. 8.16-17: Az est beálltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
2 Móz. 15.26: És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem engedek reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.
Ésa. 58.8: Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik; megigazulásod előtted jár, és az Úr dicsősége követ.
Jer. 30.17: Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr.
4 Móz. 23.19: Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é Ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?
Jer. 33.6: Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét.
Ésa. 59.1: Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg nem hallgathatna.
2 Thess. 3.3: De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
Jób. 5.19: Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Zsolt. 108.13: Istennel hatalmasan cselekszünk, és Ő tapodja meg ellenségeinket.
Róm. 8.31: Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Jer. 29.11: Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.
1 Thess. 5.23: Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
3 Ján. 1.2: Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.
Jak. 1.17: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
2 Pét. 1.3-4: Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az (isteni fajta magasabb rendű) életre és istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
Róm. 8.15-17: Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak;
1 Ján. 3.1-2: Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.
1 Ján. 4.17: …amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
Gal. 4.6-7: Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.
Róm. 8.32: Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk?
Mát. 7.7-8,11: Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!
Zsolt. 105.37: És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem.
Ésa. 38.15-16: Mit mondjak? Hogy Ő szólott nékem és Ő maga azt meg is cselekedte! Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után! Oh Uram! Ezek által él minden! És ezekben van teljességgel szellemem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engem!
2 Móz. 23.25-26: És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a betegséget. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.
5 Móz. 4.24: Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten Ő.
5 Móz. 4.40: Tartsd meg azért az Ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy jól legyen dolgod és a te fiaidnak teutánad, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
Péld. 3.7-8: Ne légy bölcs a magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozz el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak.
Zsolt. 34.6-9: Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki Őbenne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik Őt félik, nincs fogyatkozásuk.
Zsolt. 54.4,7: Ímé, Isten a segítőm nékem, az Úr az én életem támogatója. Mert minden nyomorúságból megszabadított engem.
Ezék. 16.6: Ekkor elmentem melletted és láttalak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! Mondék ismét néked: A te véredben élj!
3 Móz. 17.11: Mert a testnek élete a vérben van.
Péld. 24.16: Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
Zsolt. 34,17-20: Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel az Úr a megsebzett szívekhez, és kimenti a töredelmes szelleműeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
Zsolt. 91.14-16: Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.
Róm. 10.13: Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
Zsolt. 92.12-14: Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek.
5 Móz. 34.7: Mózes pedig száz és húszesztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott az ő ereje.
Jób. 29.19-20: Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat. Dicsőségem megújul velem, és kézívem erősebbé lesz kezemben.
Ján. 7.37-39: Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, akit az Őbenne hívők vesznek majd: mert még nem adatott a Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.
Ján. 4.14: Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.
Zsid. 6.7: Mert a föld, amely beissza a gyakran reá hulló esőt és hasznos termést hoz azoknak, akik művelik, áldást nyer Istentől.
Jel. 22,1-2: És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki. Az Ő utcájának közepén, és a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a nemzetek gyógyítására valók.
Ezék. 47.8-9,12: És mondá nékem: Ez a víz a keleti tájékra folyik ki, és a lapácra megyen alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement. És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája növekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizük onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.
Zsolt. 1.1-3: Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen.
Ésa. 61.1: Az Úr Isten Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét…
Péld. 16.24: Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek.
Mát. 8.2-3: És ímé, eljövén egy bélpoklos, leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.
Márk. 9.23: Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Márk. 11.22-24: És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.
Zsid. 11.6: Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.
Márk. 5.36: Ne félj, csak higgy!
Ján. 10.27-28: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
Ezék. 34.15: Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget megerősítem.
Luk. 8.48: És Ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!
Malak. 4.2: És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, a megigazulás napja, és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt tulkok.
1 Pét. 2.24: Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.
4 Móz. 21.8-9: És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben marad. Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.
Ján. 3.14: És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.
Gal. 3.13-14: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.
5 Móz. 23.5: De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy szeretett téged az Úr, a te Istened.
Péld. 26.2: Miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.
1 Móz. 12.1-3: És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei.
5 Móz. 30.19-20: Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága.
5 Móz. 28.1-2: Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; és reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
5 Móz. 7.12-15: Ha pedig engedelmeskedtek e végzéseknek, és megtartjátok, és teljesítitek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja néked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb leszel minden népnél; Nem lészen közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő. És távol tart az Úr tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz; nem veti azokat reád, hanem mindazokra, akik gyűlölnek téged.
Róm. 12.1: Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.
1 Kor. 3.16: Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?
2 Kor. 6.16: Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.
1 Ján. 4.4: Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Róm. 8.11: De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.
Jób. 33.25: Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait.
Ésa. 40.28-31: Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
Fil. 4.13: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Luk. 4.18-19, 21: Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét… Ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra.
Ap.Csel. 10.38: A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.
Márk. 1.34: És meggyógyíta sokakat, akik különféle betegségekben sínylődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy Őt ismerék.
Luk. 13.11-13: És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc esztendőtől fogva; és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből! És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.
Mát. 4.23-24: És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának Evangéliumát., és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjedt az Ő híre egész Szíriában: és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
Márk. 3.10-11: Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy illethessék Őt. A tisztátalan szellemek is, mikor meglátták Őt, leborulának előtte, és kiáltának, mondván: Te vagy az Istennek a Fia.
Zsid. 13.8,: Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
Mát. 8.5-9,13: Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén Őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És monda néki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljön; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.
Zsolt. 41.3: Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; bármilyen az ágya, minden betegségéből meggyógyítod őt.
Márk. 2.1-5,12: Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az Igét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal hozzá, megbonták ama háznak fedelét, ahol Ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Az pedig azonnal fölkelt, és felvévén nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára; úgyhogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván: Sohasem láttunk ilyet!
Zsolt. 103.3: Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Luk. 5.15: A hír azonban annál inkább terjedt Őfelőle; és nagy sokaság gyűlt egybe, hogy Őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből.
Márk. 3.1-5: És ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy sorvadt kezű ember. És lesik vala Őt, hogy meggyógyítja-é szombatnapon; hogy vádolhassák Őt. Akkor monda a sorvadt kezű embernek: Állj elő a középre. Azoknak pedig monda: Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy veszni hagyni? De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze, és éppé lett, mint a másik.
Ésa. 57.18-19: Útjait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vigasztalást nyújtok néki és gyászolóinak, Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
Mát. 9.35: És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között
Mát. 9.32-33: Mikor pedig azok elmentek, ímé egy ördöngös néma embert hozának néki. És az ördögöt kiűzvén, megszólalt a néma; és a sokaság csodálkozik vala, mondván: Soha nem láttak ilyet Izraelben!
Luk. 11.20: Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága.
Márk. 1.23-26: Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és felkiálta, és monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy Te: az Istennek Szentje. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle! És a tisztátalan szellem megszaggatá őt, és fennszóval kiáltva, kiméne belőle.
Luk. 4.38-39: Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába ment. A Simon anyósa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette. És Jézus mellé állván, megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá őt; és ő azonnal felkelvén, szolgála nékik.
Luk. 4.40: A nap lementével pedig, mindenek, akiknek különféle betegeik voltak, Őhozzá vitték azokat; Ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.
Mát. 9.27-30: És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkoztak azoknak szemei; és rájuk parancsolt Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!
Zsolt. 30.2: Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és Te meggyógyítottál engem!
Mát. 20.29-34: És mikor Jerikóból távoztak, nagy sokaság követé Őt. És ímé, két vak, aki az út mellett ült, meghallván, hogy Jézus arra megy el, így kiált vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak; de azok annál jobban kiáltanak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk! És megállván Jézus, megszólítá őket és monda: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek? Mondának néki: Uram, azt hogy megnyíljanak a mi szemeink. Jézus pedig megszánván őket, illeté az ő szemeiket; és szemeik azonnal megnyíltak; és követék Őt.
Mát. 12.22: Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak Jézus elé; és meggyógyítá azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala.
Márk. 8.22-25: Azután Betsaidába méne; és egy vakot vittek hozzá és kérik vala Őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén, és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit? Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és láta messze és világosan mindent.
Ján. 9.1-7: És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezék Őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván, a földre köpe, és az Ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire, És monda néki: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti: Küldött. Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva. Mát. 21.14: És mentek hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyítá őket.
Mát. 11.5-6: A vakok látnak és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az Evangélium hirdettetik, és áldott, aki énbennem meg nem botránkozik.
Ján. 6.2: És nagy sokaság követte Őt, mivelhogy látták az Ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken.
Mát. 14.35-36: És mikor megismerték Őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzá hozának; És kérik vala Őt, hogy csak az Ő ruhájának peremét illethessék. És akik illeték, mindnyájan meggyógyulának.
Márk. 6.55-56. És azt az egész környéket befutván, kezdték a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, amerre hallják vala, hogy Ő ott van. És ahová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letették a piacokon, és kérik vala Őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának.
Ján. 4.46-51: Ismét a galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá ment és kérte Őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát; mert halálán volt. Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már megy vala, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki, mondván: A te fiad él.
Mát. 15.30-31: És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezték őket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá őket, úgyhogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték Izrael Istenét.
Ján. 5.2-9;14: Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Öt tornáca van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet: aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt. Volt ott egy ember, aki harmincnyolc esztendőt töltött betegségében. Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én odaérek, más lép be előttem. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé, meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!
Mát. 19.2: És követé Őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket.
Luk. 14.2-4: És ímé, egy vízkóros ember volt Őelőtte… És felelvén Jézus, szóla a törvénytudóknak és a farizeusoknak, mondván: Szabad-é szombatnapon gyógyítani? Azok pedig hallgatának. És Ő megfogván azt, meggyógyítá és elbocsátá.
Zsolt. 147.3: Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Luk. 17.12-14: És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megálltak, és felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! … És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
Márk. 7.25-30: Mert hallván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan szellem volt, eljöve és lábaihoz borula. Ez az asszony pedig pogány volt, sziroföniciai származású. És kérte Őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig monda néki: Engedd, hogy először a fiak elégíttessenek meg. Mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Az pedig felele és monda néki: Úgy van Uram; de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre monda néki: E beszédért, eredj el; az ördög kiment a te leányodból. És hazamenvén, úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék.
Mát. 17.14-18: És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén Őelőtte, és mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. Jézus pedig felelvén, monda: Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
1 Ján. 3.8: Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Luk. 11.14: És ördögöt űz vala ki, mely néma volt. És lőn, amikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és csodálkozott a sokaság.
Luk. 9.11: A sokaság pedig ezt megtudván, követé Őt: és Ő örömmel fogadván őket, szóla nékik az Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyítá.
Ján. 8.32;36: És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Azért ha a Fiú szabaddá tesz titeket, valósággal szabadok lesztek.
Luk. 7.11-15: És lőn másnap hogy méne Nain nevű városba; és az Ő tanítványai sokan mentek Ővele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egyetlenegy fiát az anyjának, és az özvegyasszony volt; és a városból nagy sokaság volt ővele. És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj. És odamenvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. És monda: Ifjú, néked mondom, kelj föl! És felült a megholt, és kezdett szólni; és adta őt anyjának.
Ján. 11.1-44: Vala pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából... Küldének azért a testvérek Őhozzá, mondván: Uram, ímé akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia… Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja a sírban volt… Monda Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él… Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? … Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki! És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok el őt, és hagyjátok menni.
Luk. 22.50-51: És közülük valaki megvágta a főpap szolgáját, és levágta annak jobb fülét. Felelvén pedig Jézus, monda: Elég eddig. És illetvén annak fülét, meggyógyítá azt.
Márk. 7.32-35: És hoztak néki egy nehezen szóló süketet, és kérik vala Őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét, és föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala.
Luk. 7.21-22: Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan szellemektől, és sok vaknak adta meg szeme világát. És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az Evangélium prédikáltatik.
Ján. 21.25: De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek, ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának.
Luk. 9.1-2: Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten királyságát, és betegeket gyógyítsanak.
Márk. 6.7,13: Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és adott nékik hatalmat a tisztátalan szellemeken. És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítanak vala.
Mát. 10.1,7-8: És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a menny királysága. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
Luk. 10.1,9: Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten királysága.
Luk. 10.17: Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!
Mát. 18.18: Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Ján. 14.12: Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.
Luk. 24.49: És ímé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Ap.Csel. 1.8: Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.
Márk. 16.15-18,20: És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!
Ap.Csel. 28.3,5: Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada. De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett.
Luk. 10.19: Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
Ap.Csel. 5.12,15-16: Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között; és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában valának. Úgyannyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük, és a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötretteket: kik mind meggyógyulának.
Ap.Csel. 4.29-31: Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet, a Te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.
Ap.Csel. 3.1-7: Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Péter pedig mikor szemeit reávetette Jánossal egyben, monda: Nézz mireánk! Az annakokáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobb kezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái.
Ap.Csel. 6.8: István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.
1 Thess. 1.5: Mivelhogy a mi Evangéliumunk nálatok nem állt csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is; amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek a ti érdeketekben.
Ap.Csel. 8.6-8: A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lett nagy öröm abban a városban.
Zsolt. 126.2-3: Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett az Úr velük! Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.
Ap.Csel. 9.32-34: Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárá, leméne a Liddában lakozó szentekhez is. Talála pedig ott egy Éneás nevű embert, ki nyolc esztendő óta ágyban fekszik vala, ki gutaütött volt. És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: kelj föl, vesd be az ágyadat! És azonnal felkele.
Ap.Csel. 9,36-40: Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábitha, ami megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban. Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter, elméne azokkal… Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holttesthez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.
Ap.Csel. 14.8-10: És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite hogy meggyógyul, monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt.
1 Kor. 2,4-5: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
Ap.Csel. 19.11-12: És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük.
Zsid. 2.4: Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.
1 Kor. 12.8-11: Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata.
Ap.Csel. 20.9-12: Egy Eutikhus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve: és mivelhogy Pál sok ideig prédikála, elnyomta az álom, aláesék a harmadik rend házból, és halva véteték föl. Pál pedig alámenvén, reáborula, és magához ölelve monda: Ne háborogjatok, mert életben van. Azután fölment, megszegte a kenyeret és evett, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indula el. Felhozák pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódának.
Róm. 15.18-19: Mert nem merek szólni semmiről, amit ne Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten Szellemének ereje által…
Ap.Csel. 28.8-9: Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána imádkozott, kezeit reávetve meggyógyítá őt. Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, hozzá jövének és meggyógyulának.
Jak. 5.14-15: Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.
1 Kor. 10.13: Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok; de hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni.
Jak. 1.12: Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.
Zsid. 10.35-39: Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Zsolt. 112.1;6-8: Boldog ember az, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.
1 Kor. 15.57: De hála az Istennek, aki a győzelmet adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2 Kor. 2.14: Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk.
Jel. 12.11: És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért…
Filem. 1.6: Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden benned lévő jónak megismerése által.
1 Ján. 5.4-5: Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
Ján. 1.12-13: Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek.
Gal. 2.20: Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem.
2 Kor. 5.17: Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Eféz. 1.19-23: És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé, Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Eféz. 2.5-6: Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Kol. 2.9-10: Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
1 Kor. 6.17: Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.
2 Kor. 13.3: Mert hát a bennem szóló Krisztus bizonyságát keresitek, aki irányotokban nem erőtlen, hanem hatalmas tibennetek.
Fil. 1.6: Mert meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig.
1 Pét. 5.10: A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tenni…
2 Kor. 3.17-18: Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.
Jak. 1.25: De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.
Kol. 1.12: Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának királyságába.
Jel. 5.10: És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.
Jak. 2.19: Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
Eféz. 6.10-13: Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.
2 Kor. 10.4: Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására…
Zsid. 4.12: Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.
Kol. 2.15: (Krisztus) Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
1 Pét. 5.8-9: Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben…
Jak. 4.7: Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Róm. 16.20: A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.
2 Tim. 1.7: Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
Zsid. 2.14-15: Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.
1 Kor. 16.13: Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
Jóel. 3.10: … mondja a gyenge is: Erős vagyok!
Mát. 18.19-20: Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Ján. 16.23-24: És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
Luk. 11.9-13: Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.
Ján. 14.13-14: És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Zsid. 4.16: Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.
1 Ján. 5.14-15: És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle.
1 Pét. 5.7: Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.
2 Kor. 13.11: Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.

IstenFiai.hu | Oldaltérkép