ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Bemutatkozás

Jim Sanders misszionárius az 1990-es évek elején kezdte magyarországi szolgálatát. Először nagyszabású, tömegeket vonzó gyógyító alkalmakat tartott, majd ezeket tovább folytatva megalapította a Krisztus Szeretete Egyházat, mely egy teljes evangéliumi karizmatikus egyház. A rendszerváltás utáni Magyarország éhezte Isten Igéjét, az igazságot, ezért a Biblia egészéből részletes, Istentől ihletett tanítások kezdődtek az egyház keretein belül.
Ezeken felnövekedve számos helyi gyülekezet is elkezdte működését, így 1994-től Kecskeméten is elindultak az istentiszteleti alkalmak. Ettől kezdődően folyamatos növekedés tapasztalható, kiterjedt a szolgálat a környékbeli településekre is, így többek között Jakabszállásra, Kerekegyházára, Városföldre, Szentkirályra, Nagykőrösre, Ceglédre is.

A kecskeméti gyülekezet pásztora Szemenkár György. 1995-ben született újjá, 1998-tól Csemőben szolgált, majd 2001-től feleségével, Dr. Bálint Csillával Kecskeméten vezeti a helyi gyülekezetet.

Bemutatkozas

HIT ALAPELVEINKET RÖVIDEN A KÖVETKEZŐKBEN FOGLALHATJUK ÖSSZE:

(1) A Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólták azt Istennek szent emberei. (2Tim. 3,16. 2Pét. 1,21)

(2) Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Az Atya Isten, akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál van. (1Kor. 8,6. Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. (Ján. 15,26)

(3) Az ember teremtett lény; Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12. 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az életét adta váltságul, és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél. (1Ján. 3,8)

(4) Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. „…Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: „Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef. 2,9) Újjászületni a hitünk megvallása által lehet. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,9–10)

(5) Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16–17. Csel. 1,8. 2,4. 2,38–39. 19,6)

(6) Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4–5. Márk 16,18. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24. Gal. 3,13)

(7) Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában. (1Thess. 4,16–17)

(8) A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezeréves királyság idejére, mint királyok Királya és urak Ura, valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a királyságában. (Jel. 20,6)

(9) Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és így halnak meg a bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)

IstenFiai.hu | Oldaltérkép