ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Életmentő


Ez a kis írás szívünk szeretetéből fakadt, érted és miattad készült. Az életed megmentéséért.
Lehet, úgy gondolod, téged nem kell megmenteni, de állj meg egy pillanatra. Vannak dolgok, amik előre nem láthatók, hanem egyszer csak bekövetkeznek.
Minden bizonnyal gondolkoztál már az életed értelméről, a sorsodról, jelenlegi és jövőbeli helyzetedről. Lehet, hogy saját magadban bízol, valamilyen filozófiában, valamelyik vallásban, ezoterikus elképzelésben, netalán az agykontrollban. De mi is az igazi igazság?
Az első kérdés, hallottál-e Jézusról? Nem vallásról, nem egyházakról, hanem a nazareti Jézusról. Elfogadod-e hogy ő élt itt a földön?
Vannak írásos bizonyítékok erre. Az első a Biblia. Nézzük meg Lukács evangéliumát, hogyan kezdődik:
Luk.1/1-5. Mivelhogy sokan kezdették rend szerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek, amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének. Tetszék nékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy rend szerint írjak néked, jó Theofilus, hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre taníttattál. Heródesnek, a Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet.
Ez egy történelmi jelentés, vagyis egy Lukács nevű orvos utánanézett az egész történetnek, mint egy mai kiváló oknyomozó riporter. Másik két evangélium írói, Máté és János együtt jártak Jézussal, közvetlen tapasztalataikat, élményeiket írták le. A Biblia újszövetségi része Jézusról szól.
Találhatók-e más bizonyítékok ezeken kívül? Igen!
- Josephus Flavius történetíró ebben az időben élt, és lejegyezte, hogy Izraelben egy Jézus nevű bölcs (próféta) tevékenykedett, csodákat tett, sokakat maga után vonzott, keresztre feszítették, majd harmadnapra megjelent tanítványainak.
- A muzulmán vallás szent könyve, a Korán is elismeri Jézust, mint szent embert, mint Isten prófétáját, tehát tényként kezeli, hogy élt.
Ján.21/24-25. Ez az a tanítvány (János), aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek, ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. János ezt az evangéliumot tanúbizonyságként írta meg.
Ján.20/31. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az Ő nevében. Azért írta, hogy higgyük el: Jézus élt, higgyük el, hogy Jézus a Krisztus (görögül Christos), ami annyit jelent héberül: Messiás, vagyis Felkent. A felkenetést a zsidók ószövetségi szertartásai közt találjuk, papokat, királyokat kentek fel szent olajjal, hogy Isten és ember között közvetítsenek, Istent képviseljék, Isten nevében uralkodjanak. Vagyis egy szellemi összeköttetésben képviseljék Istent, az Ő erejét és hatalmát. Szóval ki volt akkor Jézus?
Nézzük meg, miket mondott magáról, kinek tartotta magát.
Ján.8/23. És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok, ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Az emberek e világból, innen alól valók, Ő onnét felülről jött.
Ján.18/36. Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen alól való.
Az Ő országa egy másik világból van. Mintha egy sci-fi regényt olvasnánk. Vagy egy őrült szavai ezek, vagy ha tényleg igaz, akkor kellenek róla bizonyítékok, hogy hinni tudjunk benne. Jézus azt mondta, Ő Isten fia, azokat cselekedte, amit Isten (az Ő atyja, a másik világ ura) mondott neki, és ha nem is hiszünk az Ő beszédeinek, higgyünk a cselekedeteinek, amik Isten erejét, természetfeletti jelenlétét bizonyítják.
Nézzünk egy-két esetet Jézus életéből:
Ján.9/1-7. És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezék Őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván, a földre köpe, és az Ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire, és monda néki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti: Küldött. Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.
Jézus azt mondja, annak a dolgait kell cselekednie, aki Őt elküldte. A vak természetfeletti gyógyulásában nyilvánvalóvá kell lennie Isten dolgainak.
Ján.9/32-33. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetne. Még nem tapasztaltak olyat, hogy vakon született embernek megjött volna a látása. Ez olyan csoda, ami csak Istentől jöhetett. Nézzünk egy másik esetet, Lázár feltámasztását:
Ján.11/17-26;40-45. Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja a sírban volt. Monda azért Márta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja néked az Isten. Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred. Monda néki Márta: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod az Istennek dicsőségét? Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala, Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennhangon kiálta: Lázár, jöjj ki! És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok el őt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért Őbenne ama zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett.
Lázár negyedik napja volt halott, eltemették, a nagy melegben már teste bomlásnak indult (szaga volt). Jézus innét hozta vissza az életbe - ismét természetfeletti módon.
Tehát látjuk a csodákat, amiket Jézus tett. Ezek nem az emberek elkápráztatása végett történtek, hanem tanúbizonyságai voltak Isten szeretetének, és annak, hogy Jézus Istentől kapott (és nem e világból származó) erővel még a halál felett is uralkodott.
Mit mond erről Péter, Jézus másik követője?
Ap.Csel.10/38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele.
Isten kente fel, ruházta fel, küldte el, vagyis Ő volt a Felkent, a Messiás, a Krisztus, Isten fia. Ján.12/44-45. Jézus pedig kiálta és monda: Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Aki Jézusban hisz, abban az Istenben hisz, aki Őt elküldte.
Ján.11.25,27. Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Monda néki (Márta): Igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, aki e világra jövendő volt.
Ez a hit vezet az örök életre.
Mi ez az örök élet?
Ha meghalunk, szellemünk és lelkünk kiköltözik a jelenlegi testünkből és átköltözik a másik világba, ahol jelenleg Isten és Jézus is él, ott folytatja életét.
Mindenkinek örök élete van?
Halála után nem mindenki költözik Istenhez, akik elutasítják Jézust, egy másik szellemi gyűjtőhelyre kerülnek, ahol bukott angyalokkal, démonokkal és az Istent elutasító emberekkel lesznek együtt a sötétség mélyén, amit pokolnak nevez a Biblia. Annak érdekében, hogy ne ide kerüljünk, újjá kell születnünk.
Ján,3/3,5-7. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
Nem testi, hanem szellemi újjászületésről van szó. Ezzel kapjuk meg az új állampolgárságunkat, az új személyazonosságunkat, az új életünket. Nem elég valamelyik valláshoz tartozni, templomba járni, jól viselkedni. Nem elég valakit megkeresztelni. Újjá kell születni. Jézus egy nagyon vallásos embernek, Nikodémusnak mondta ezeket.
Elég-e nekünk a halálos ágyunkon elgondolkozni erről?
Egyrészt nem tudhatjuk, mikor történik velünk valami, másrészt jelenlegi földi életünkben is óriási hasznát vehetjük új állampolgárságunknak, mert ügyes-bajos dolgainkban bármikor segítséget kérhetünk Istentől.
Újjászületés nélkül is igénybe vehetjük Isten segítségét? Még nincs jogunk hozzá. Még nem hozzá tartozunk. Isten nem e világhoz tartozik. Ennek a világnak más istene van.
II.Kor.4/3-4. Ha mégis leplezett a mi Evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.
E világ istene, egy démonikus lény akarja sötétségben tartani az embereket, hogy ne találhassanak oda Istenhez. De ki ez a lény?
Ján.8/43-44. Miért nem értitek az én beszédeimet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja.
Akik nincsenek újjászületve, azoknak az ördög, egy bukott angyal a szellemi atyjuk. Ehhez a világhoz tartoznak, az ördög szellemi birodalmához. Efez.2/1-2. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.
Szellemi hatalmasságokat, démonikus erőket irányít az ördög, akik befolyásolják és fogva tartják az embereket. Ezek az emberek halottak a szellemükben (elkülönültek Istentől), ezért kell újjászületniük. Sajnos ezt tényleg nem látják, ezért kell hozzájuk eljuttatni Isten üzenetét.
Ján.10/10. A tolvaj (az ördög) nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az ördög mindenben kárt akar okozni, a halálban akar tartani, tőle származnak a betegségek is, minden rossz dolog, ami a földön (e világban) van, Jézus viszont életet, méghozzá újfajta, isteni életet hozott, amivel fölé kerülhetünk a pusztító erőknek. Bemutatta, hogyan tud Isten fia uralkodni a betegségek, a halál és minden rossz felett. Bennünket ugyanilyen fiúságra hív el Isten, hogy képviseljük Őt e világon. Ma, ha a világban körülnézel, ne Istent okold a rossz dolgokért, Isten fiai nem töltik be az elhívásukat, nem rontják le az ördög munkáit, legtöbben csak vallásosdit játszanak.
Ján.14/6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.
Jézust azért küldte Isten a földre, hogy rajta keresztül megismerhessük az igazi Atyát, az Ő akaratát, és hogy megszerezze nekünk a hozzá vezető utat. Semmilyen vallás, semmilyen jótett, jó viselkedés, semmilyen mágia, ezotérikus tan, vagy harmadik út nem vezet Istenhez, egyedül Jézus. Ján.10/17-18. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvehessem azt. Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le azt énmagamtól.
Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam felvenni azt.
Letette az életét, önszántából átvállalta bűneinket, bűnösségünket, és annak büntetését.
Luk.24/45-48. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az Írásokat. És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. És prédikáltatni az Ő nevében a megtérést és a bűnök eltörlését minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Helyettünk ment le (szellemében) a pokolba, ott három napig viselte a büntetésünket, majd Isten feltámasztotta. Az apostolok és közvetlen követői lettek ennek tanúbizonyságai, legalább 120 ember találkozott a feltámadt Jézussal (Ap.Csel.1.15). Gyakorlatilag mind mártírhalált haltak (Jánost Patmosz szigetére száműzték), mert kiálltak Jézus feltámadása mellett. Nekünk csak el kell fogadnunk a megváltói munkát, hinnünk kell Jézusban, rajta keresztül az Atyában. Erről Isten felé megvallást kell tennünk, ezáltal születhetünk újjá.
Róm.10/13, 8-10. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Mondd ki hangosan az alábbi megvallást:
Hiszem, hogy Jézus Isten fia.
Hiszem, hogy meghalt a bűneim miatt.
Hiszem, hogy feltámadt a halálból.
Jézus, kérlek, te legyél az életem ura, megváltója!
Költözz a szívembe, teremts újjá!
Jézus hiszek Benned, és megvallom:
Te vagy az életem ura, megváltója, gyógyítója és szabadítója.
Új életem van Krisztusban.
Köszönöm Istenem.


Ha hittel a szívedben, teljes meggyőződéssel és odaszánással elmondtad a fenti megvallást, Isten gyermekévé váltál, Isten családjához tartozol. Nem kerültél bele semmilyen vallásba, Jézus sem alapított semmilyen új vallást, csak visszaszerezte, ami elveszett.
Ján.3/16,17. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
Isten nem megbüntetni akarja az embereket, hanem megmenteni.
Új pozícióba helyez bennünket, hogy az Ő családjának tagjaként uralkodjunk és képviseljük Őt itt, a földi életben.
Róm.5/17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazultság ajándékában részesültek.
Tehát Isten egy új életre hív el, de ehhez megad minden segítséget. Jelenleg itt tartózkodik Isten Szent Szelleme a földön, aki folyamatosan vezet bennünket, biztosítja az erőt és hatalmat az ördög minden munkája felett. Angyalokat parancsolt mellénk Isten, hogy óvjanak és őrizzenek bennünket, adta az Igéjét, a beszédét, vagyis a Bibliát, hogy megtanulhassuk az Ő útjait, és éljünk az Ő erejével, valamint különböző szolgálókat, tanítókat, apostolokat, pásztorokat, hogy segítsenek a szellemi felnövekedésben. Ne a vallási hagyományokat keresd, hanem Isten országának működését, az Ő fiainak közösségét.
Amennyiben megtetted a megvallásod, úgy szeretettel fogadunk Isten családjában, ha még halogatod a döntésed, Isten azt is tudomásul veszi, szeretettel és türelemmel vár rád.
Isten áldjon téged.
« VISSZALÉPÉS: üzenetek

IstenFiai.hu | Oldaltérkép