ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Letöltés

Depresszió legyőzése


Atyám, Te vagy a menedékem, a kőváram és az erősségem a bajok idején. Rád bízom magam, Rád hagyatkozom, és teljes szívemből bízom Benned. Te nem hagysz el engem, mert én éjjel-nappal a Te Igédben és annak hatalmában élek. Hálát adok Neked Atyám, és áldalak, mert csodálatossá tetted a kegyelmedet rajtam, megerősítettél. Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a meggörnyedteket és szereted az igazakat. (Zsolt. 9,9–10. 146,8.)

Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábam inogjon; nem szunnyad el az én őrizőm. Az Úr az én őrizőm, az Úr az én árnyékom az én jobb kezem felől. Az Úr megőriz engem minden gonosztól, megőrzi az én lelkemet. Megőrzi az Úr az én ki- és bemenetelemet, mostantól fogva mindörökké! (Zsolt. 121,2–8.) Te így biztatsz engem: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. (Zsolt. 50,15.)

Te Uram, nem hagysz el engem, mert meg van írva: Veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. (Józs. 1,5.)

Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled, sem el nem hagylak téged: ne félj és ne rettegj! (5Móz. 31,8.)

Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellenségedet elvesztem a te orcád előtt, és olyan hírnevet szerzek neked, amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön vannak. (1Krón. 17,8.)

Ha igazak kiáltanak, Te meghallgatod, és minden bajukból kimented őket. (Zsolt. 34,17.)

Nálad van az életnek forrása; a Te világosságod által látok világosságot. (Zsolt. 36,9.)

A Te békességed van a szívemben és elmémben, ezért nem nyugtalankodik a szívem, az elmém, és nincs bennem félelem. Megtagadom, hogy bármi felől is nyugtalankodjak, féljek vagy aggódjak. (Jer. 29,11–13. Ésa. 26,3. Ján. 14,27.)

SÁTÁN, ELLENÁLLOK NEKED ÉS AZ ÖSSZES HOZZÁD TARTOZÓ ELNYOMÓ, SANYARGATÓ SZELLEMNEK, JÉZUS NEVÉBEN. ELLENÁLLOK A FÉLELMEKNEK, A BÁTORTALANSÁGNAK, AZ ÖNSAJNÁLATNAK ÉS A DEPRESSZIÓNAK. AZ IGAZSÁG SZAVAIT MONDOM KI ISTEN EREJÉVEL. AZ ÖRDÖGNEK NEM ADOK HELYET AZ ÉLETEMBEN, NEM ADOK NEKI LEHETőSÉGET. A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL MEGSZABADULTAM AZ ÖRDÖG ELNYOMÁSA ALÓL. A DEPRESSZIÓ, AZ ELNYOMOTTSÁG, A SZORONGÁS GONDOLATA JÉZUS NEVÉBEN ELTÁVOZOTT TőLEM. (Jak. 4,7. Ef. 4,27. 1Pét. 1,18–19. Jel. 12,11.)

Atyám, köszönöm, hogy az erő, a szeretet és a józanság szellemét adtad nekem. Bennem Krisztus értelme van, és kitartok az Ő szívének gondolataiban, érzéseiben és céljaiban, mert az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus Jézusban is. Folyamatosan megújulok az Ige és a Szent Szellem frissítő fürdője által az elmémben és a szellememben, mert felöltöttem az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. (2Tim. 1,7.1Kor. 2,16. Fil. 2,5. Ef. 4,23–24.)

Ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket kiegyenesítem, és lábaimmal egyenesen járok; útjaim boldogok és biztonságosak, mert az igazság ösvényén járok. Kiléptem a depresszióból és a szorongató körülményeimből, amelyek fogva tartottak. Új életre kelek fel, és megvilágosodom, mert eljött az én világosságom, az Úr dicsősége feltámadt, és sugárzik rajtam. (Zsid. 12,12–13. Ésa. 60,1.)

Hálát adok Neked Abba, Atyám, hogy megtaláltál engem. Köszönöm, hogy állandóan velem van a Te kezed, sőt a Te karod erősít meg engem. Tudom, hogy nem nyomhat el az ellenség és a gonosz nem nyomorgathat engem, mert Te Uram, előttem rontod meg az én szorongatóimat. Áldalak Atyám, mert velem van a Te hűséged és kegyelmed; és a Te neveddel magasztaltatom fel, Jézus nevében. (Zsolt. 89,20–24.)

Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül és igen megháborodik minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen. (Zsolt. 6,9–10.)

Az Úr meghallgatja az én kiáltásomat; figyelmez az én könyörgésemre. Te vagy az én menedékem, és erős tornyom az ellenség ellen. A Te sátorodban lakozom mindörökké, a Te szárnyaid árnyékába menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. (Zsolt. 61,1. 3–4.)

Hálát adok Neked Uram, mert meghallgattad az én imáimat, a Te nevedet félőknek örökségét megadtad nekem. Isten előtt lakozom örökké; kegyelmedet, hűségedet és igazságodat kirendelted, hogy azok őrizzenek engem. (Zsolt. 61,5. 7.)

Bizony bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem a Magasságosnak kegyelme. Az Úr Isten támasztott fel engem igazságban, és minden utamat egyengeti. (Zsolt. 21,7. Ésa. 45,13.)

Az Úr az én osztályrészem és poharam; Te támogatod az én sorsomat. (Zsolt. 16,5.)

Az Úr nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőm az Úr, ad mennyből esőket és termő időket, és betölti eledellel és örömmel az én szívemet. (Csel. 14,17.)

Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében, hogy kiszabadítottál engem e jelenvaló gonosz világból. (Gal. 1,4.)

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Szellemnek közössége van velem örökkön örökké. (2Kor. 13,13.)

A békesség Istene megszentel engem mindenestől; és az egész valóm: mind a szellemem, mind a lelkem és a testem feddhetetlenül megőriztetik az én Uram Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thess. 5,23.)

Isten és az Ő kegyelmességének Igéje — aki maga az Úr Jézus Krisztus — felépít, meggyógyít és megvigasztal engem, és romolhatatlan örökséget ad nekem minden megszenteltek között. (Csel. 20,32.)

Hálát adok mindenkor mindenekért az én Uram Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. (Ef. 5,20.)

Mindörökkön örökké. Ámen.
« VISSZALÉPÉS: imádságok

IstenFiai.hu | Oldaltérkép