ISTEN FIAINAK GYÜLEKEZETE KERESZTÉNY TANÍTVÁNYOK KÖZÖSSÉGE KECSKEMÉT

Vérholdak és napfogyatkozások a 2014-2015-ös években bibliai jelek?


Mark Biltz pásztor - El Shaddai Ministries USA/Bonney Lake - hold- és napfogyatkozásokra hívja fel a figyelmet, amelyek az Örökkévaló ünnepeire esnek és Jesua/Jézus második eljövetelére utalhatnak. Véleményezi: Isten szeretné, hogy a bibliai kalendáriumot megnézzük. Azért, mert az Ő megjelenésének közeledtét akarja jelezni. Azonban tudnunk kell, mire figyeljünk. A bibliai ünnepekre kell figyelnünk!

Az Örökkévaló a teremtés által lehetőséget adott nekünk, hogy amiknek be kell következniük azokra a különleges jelek által felfigyeljünk. Jesua is utal arra, hogy az idők jeleire figyelni kell Mt.16,3; 24,3.
1.Mózes 1,14-15-ben olvassuk: És mondta Isten: Legyenek világító testek az ég boltozatán, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelül időknek napoknak és éveknek. És világítsanak az ég boltozatán,és világítsanak a Földre! És úgy lett.
Több Biblia fordításban hiányzik a "jel" szó! Azonban sok helyen van szó a Bibliában jelekről mint szignálokról, amire figyelni kell. Mark Biltz hozzáfűzi: A héber szó nem csak szignált jelent, hanem egy szignálra utal amelyik jele az Ő jövetelének, megjelenésének. Az -ünnepnapok- kifejezésnek szintén jelentősége van az Örökkévaló kalendáriumában. Ha az -ünnep- szót halljuk, gyakran az evésre gondolunk. A héber kifejezésnek nem az evéshez van köze. Ennek egy isteni dátumhoz van köze, mintha az Örökkévalónak a kalendáriuma lenne.

Ha mi az égi jelekkel ebben az értelemben foglalkozunk, nem azonos az asztrológiával. Joél 3,4-ben olvassuk: A Nap sötétre változik és a Hold pedig vérré, amikor az Örökkévaló/JHWH nagy és rettenetes napja jön.
Az Újszövetség írásaiban mondja Jesua: Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a Hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
És akkor megjelenik az Ember Fiának jele az égen; és akkor sír az ország (Izráel!) minden nemzetsége, és meglátják az Embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Mt. 24,29-30

Az ember gondolhatná, hogy itt egy kozmikus katasztrófáról van szó. Amikor Mark Biltz érdeklődése úgy a hold- mint a napfogyatkozásra esett, és a NASA internet oldalát tanulmányozta, egy ritka, négy egymást követő teljes holdfogyatkozásról szerzett tudomást, amit vérholdnak is neveznek.

Vérholdak
Mi az a vérhold? Ez tulajdonképpen egy teljes holdfogyatkozás. Természetesen a totális holdfogyatkozásnál sem láthatatlan a Hold - sokkal inkább a barna-narancsszínű fény variációjában jelenik meg.
Az elkövetkező 2014-2015-ös években 4 vérhold lesz megfigyelhető, ami további évszázadokig nem fog bekövetkezni. A 16., 17., 18. és 19. évszázadokban nem volt e jelenség. A 20. században kétszer fordult elő, mégpedig 1949-50-ben Izráel államalapítása(!) (1948) után és 1967-68 Jeruzsálem felszabadítása(!) (1967) után.
E különös, négy egymást követő sorozata a vérholdaknak 2014-ben és 2015-ben következik be újra:
2014. április 15. és október 8.
2015. április 4. és szeptember 28.
Ezek érdekes tények és figyelemmel kellene követni, ha az ember tudja, hogy az Örökkévaló az égitesteket mint jeleket teremtette a számunkra. Ez egy nagyon ritka jelenség. Még figyelemre méltóbb az a tény, hogy minden alkalommal peszah/páska vagy szukkot/lombsátrak ünnepekor jelenik meg.

Napfogyatkozások
A 2015-ös év egy egészen különleges év lesz, mert két napfogyatkozás lesz benne: március 20. és szeptember 13. Ez az égi jel ezt az évet egyedivé teszi.

Bibliai kalendárium
A fentiekben megnevezett dátumok nagyobb jelentőséget kapnak, ha a bibliai kalendárium fényében tekintjük meg őket. Ez a bibliai kalendárium tulajdonképpen az Örökkévaló/JHWH kalendáriuma, amit sajnos sem a keresztények sem a zsidók nem követnek.

A mai zsidó kalendáriumot a 4-ik században a farizeusok számolták ki, azonban a 11-ik században vezették be, és idegen kultúrák elemeivel áthatottak, különösen a babiloni exil idejéből. Ez a zsidó naptár nem felel meg a bibliai naptár kritériumainak. A bibliai naptár kizárólag a Hold után irányul és úgy a holdévhez mint a napévhez orientálódik.

A legtöbb országban a Gregoriánus kalendáriumot használják, amit a 16. században készítettek és ez a Juliánus kalendáriumot váltotta fel a húsvét időpontjának problémája miatt. Ez a (Gregoriánus) kalendárium a Naphoz orientálódik.

A bibliai kalendárium alapján az év tavasszal az árpa érésekor kezdődik.
2.Móz. 12,2: Ez a hónap legyen néktek a hónapok feje! Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. (Ezen első hónap neve: Abib, jelenti az árpának azt az érettségi fokát, amikor pörkölve már ehető, de még nem aratás érett. Megj. ford.) A Bibliában ez a hónap az Abib kalászhónapnak van nevezve, és az Örökkévaló fontos ünnepeket rendelt el benne. Ebben a hónapban volt az első peszah/páska:
... A hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. 2.Móz. 12,3
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen. 2.Móz. 12,6 És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Örökkévalónak; örök rendtartásként nemzetségről nemzetségre. 2.Móz. 12,14

Az Örökkévaló ezen rendelkezését ugyanazon részben háromszor is megismétli 17-ik és 24-ik versek és mint "szolgálat!" nevezi meg. Ez nem csak Izráelre vonatkozott, hanem az idegenekre is, akik az Egyiptomból való kivonuláskor velük tartottak: Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik. 2.Móz. 12,49

További két ünnepét a bibliai kalendáriumnak a keresztények nagy része nem veszi figyelembe: Jom Kippur/Ki-engesztelés napja, és a Szukkot/Lombsátrak ünnepe.
A 3.Móz. 16,29-31-ben az Örökkévaló a Jom Kippur-al kapcsolatban beszélt Mózessel: Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén alázzátok meg lelketeket/magatokat (böjtöljetek) és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Örökkévaló előtt. Szombatok szombatja ez néktek, alázzátok meg azért leketeket/magatokat (böjtöljetek) - örökkévaló rendtartás ez.

3.Móz. 23,26-28: És beszélt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van. Szent gyülekezéstek legyen néktek, és alázzátok meg lelketeket/magatokat (böjtöljetek), és tűzáldozattal áldozzatok az Örökkévalónak. Semmi dolgot/munkát ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Örökkévaló előtt, a ti Istenetek előtt.

Ez egy különösen fontos ünnep, a sabbat sabbat-ünnepe! Ugyanebben a részben szól tovább az Örökkévaló: Szólj Izráel fiainak, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén a lombsátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig. 3.Móz. 23,24
Lombsátorokban lakjatok hét napig, minden benszülött lombsátorokban lakjék Izráelben. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy lombsátorokban lakattam Izráel fiait, a mikor kihoztam őket Égyiptom földéről. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. 3.Móz. 23,42-43

A nemzetekből való hívők fel kell hogy ismerjék, e hét napon át tartó ünnep számukra is jelentőséggel bír, hiszen a jövőben az ő részükre is ünnep lesz: És lészen, hogy a kik megmaradnak mind ama népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a Királynak, a Seregek Urának, és megünnepeljék a lombsátorok ünnepét. Zak. 14,16

Még egy észrevétel a bibliai kalendáriummal kapcsolatban: Mint mondottuk ez hold-kalendárium. A 2.Móz. 12,2-ben a következőt olvassuk: Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. A héber szövegben hachodes újhold-at jelent. Ez a chadas szóból származik, ami megújítás-t jelent. Tehát az új év akkor kezdődik, amikor az újhold mint vékony sarló az égen látható lesz, mégpedig röviddel az árpa érés előtt, ami Izráelben kora tavasszal van.

Mivel a bibliai kalendárium és a bibliai ünnepek a holdciklusokhoz ill. az újholdakhoz igazodnak, szükséges, hogy figyelemmel kísérjük, ha a jelek a Holddal összefüggésben vannak.

Vérholdak és az Örökkévaló ünnepnapjai
A 2014-2015-ös években a vérholdak sorozata nem esik összhangba az általunk használt Gregoriánus kalendáriummal.
Ha azonban az összefüggést a bibliai kalendáriummal figyeljük meg, akkor valami megdöbbentőt fedezünk fel! Mindegyik dátum bibliai ünnepre esik!

2014-ben két teljes vérhold (totális holdfogyatkozás) lesz: április 15-e és október 8-a. Az április 15-e pontosan 15 nappal azután jön miután a Hold 'megújult', mert március 30-án lesz újhold. Az újhold látható megújulása, azaz a vékony holdsarló, a következő napon, 2014. március 31-én lesz látható. 15 nappal később április 15-én van a páska ünnepe. Tehát a páska ünnepe 2014. április 15-én lesz, és ezen a napon megjelenik a Hold vérvörösen!

Most a 2014. október 8-ai, ezen év második vérholdjával foglalkozunk. Ez a nap a hetedik holdciklus (ill. hetedik hónap). Pontosan e napon október 8-án van a szukkot/lombsátrak ünnepe! Ezuttal ugyancsak egy vérhold szignáljával!
És nem csak ez: A következő évben ugyanezek a vérholdak ugyanezeken az ünnepnapokon lesznek! Ezenkívül röviddel ezelött, március 20-án egy totális napfogyatkozás lesz!

Ezen a helyen itt az ideje annak, hogy e két - páska és szukkot/lombsátrak - ünneppel foglalkozzunk.
Mint előzőleg már említettük, a páska az a nap, amikor minden család Egyiptomban egy bárányt levágott. A vérét felkenték az ajtófélfára és a homlokfára. Az Örökkévaló népe ette e báránynak a húsát - az őrködés éjszakáján - mégpedig nem egy kulináris ünnepi étkezésként - hanem a szabadulás várakozásában. És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és botjaitok kezetekben. És nagy sietséggel egyétek azt. Mert az Örökkévaló páskája ez. 2.Móz. 12,11

Később Jesua mint a páska-bárány beszélt magáról; az Ő vére amit értünk ontott, védelmünk az éjszakában, amikor az Örökkévaló ítéletét Egyiptom istenein - azaz e világon - végre hajtja. A páska szó jelentése: Isten ítélete áthalad - ami jönni fog. Ezek a vérholdak jelek lennének arra nézve, hogy az ítélet közel van?

A szukkot/lombsátrak ünnepe ellenben az öröm ünnepe, hiszen a termés betakaríttatott! 5.Móz. 16,13 Hét napon át ünnepelnek és a nyolcadik nap egy pihenőnap 3.Móz. 23,36

Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jesua/Jézus és kiáltott, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék! Aki hisz én bennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ján. 7,37-38

A 2015-ös évben mindegyik vérholdat egy napfogyatkozás jelenti be. Van-e jelentősége ezen égi jelek e különleges halmozódásának?

Bibliai kijelentések és előrejelzések az égi jelekről
Lásd, az Örökkévalónak napja jő szörnyű búsulással és izzó haraggal, hogy a Földet kietlenné tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. Mert az ég csillagai és csillagképei nem ragyogtatják fényöket! Sötét lesz a nap feljövetelekor, és a Hold fényét nem tündökölteti. És meglátogatom a Földön a gonoszságot, és az istenteleneken az ő bűneiket, és megszüntetem az elbizakodottak kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Ézs. 13,9-11

Megremeg előttük a Föld, és megrendülnek az egek; a Nap és Hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. És megzendül az Örökkévalónak hangja az Ő serege előtt, mert felette nagy az Ő tábora; mert hatalmas az ő Szavának végrehajtója. Bizony nagy az Örökkévalónak napja és igen félelmetes! Ki állhatja ki azt? Joél 2,10-11

A megújított szövetség írásaiban mondja Jesua a Máté 24-ik részében, ami 'Kis Jelenések/Kinyilatkoztatások'-ként is ismeretes:
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
És akkor megjelenik az Ember Fiának jele az égen; és akkor sír az ország (Izráel!) minden nemzetsége, és meglátják az Embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Máté 24,29-30

Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta: és egy nagy földrengés lett, és a nap fekete lett mint a szőrzsák, és az egész Hold olyan lett, mint a vér; Jel. 6,12

Márk újra idézi Jesua kijelentését: De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a Nap elsötétedik, és a Hold nem fénylik, Mk. 13,24

Lukács ugyancsak tudósít erről: És lesznek jelek a Napban, Holdban és csillagokban és a Földön nemzetek/pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e Föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az Embernek Fiát eljőni felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Lk. 21,25-27

Szokkot/lombsátrak ünnepén idézte Péter Joél próféciáját: 20. A Nap sötétséggé változik, és a Hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. ApCs. 2,20-21

A Jelenésekben János kibővíti ezt a próféciát: Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta: és egy nagy földrengés lett, és a nap fekete lett mint a szőrzsák, és az egész Hold olyan lett, mint a vér; És az ég csillagai a Földre hullanak, miképen a fügefa hullatja gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Jel. 6,12-13
A 2014-2015-ös napfogyatkozások és vérholdak hogy mit jeleznek nem tudjuk. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy az Örökkévaló ünnepeivel összhangban állnak, mely ünnepeknek jelentőségük van az utolsó napokban. Figyeljünk az idők jeleire!

Forrás: Kol Hesed
« VISSZALÉPÉS: aktuális

IstenFiai.hu | Oldaltérkép